Umowy PTPNoZ z autorami dokumentacji jaskiń

Nabycie praw autorskich przez PTPNoZ w okresie lat 90. ub. wieku do roku 2008 r. regulowały umowy o dzieło z autorami opracowań z zapisami przeniesienia praw autorskich, które były właściwe tylko do 1994 r. (do chwili wejścia w obieg prawny nowej ustawy z 1994).

Umowy te posiadały takie zapisy np.

„opracowanie tekstów inwentarzowych opisów jaskini (…), wraz z ich planami i przekrojami oraz sprzedaży autorskich praw majątkowych do pierwszego wydania tych materiałów drukiem. W terminie (…)”. W dalszej części umowy ważniejsze postanowienia „Za wykonanie dzieła Zleceniodawca zapłaci honorarium w wysokości: zł (…)zł/1 ark. drukarski, słownie zł: rozliczenie nastąpi wg końcowej objętości dzieła. (…). Inne postanowienia: wykreślono”.

PTPNoZ został wezwany do okazania umów (podpisanych po 1994 r.), ten jednak stwierdził, że umowy z Anną Antkiewicz się nie zachowały. Powinny też być przechowywane przez PTPNoZ inne dokumenty jak finansowe PIT oraz protokoły przyjęcia dokumentacji (zgodnie z „Instrukcją wykonywania dokumentacji jaskiń”, Warszawa 1994, rodz. III p. 1). Żadnych dokumentów PTPNoZ nie okazał, nie ujawniono też innych informacji obiecanych na piśmie w tym na temat kompletacji dokumentacji jaskini Małej w Mułowej. Dokumentacja ta została wydana drukiem dopiero po roku od śmierci autora i nawet bez wiedzy spadkobiercy w Tomie XI Uzupełnienia wraz z dokumentacją Jaskini Lejbusiowej i uzupełnieniami dla Jaskini Ptasiej Studni.

PTPNoZ nie dostarczył spadkobiercy „Informacji o dochodach i pobranym podatku dochodowym” deklaracji PIT 11 za rok 2003 i 2004 za (wykonane przez Annę Antkiewicz dzieła autorskie), dokumentacje jaskiniowe do Tomu 11 Uzupełnienia 2004.

Z tego powodu uprawniony jest wniosek, że Anna Antkiewicz nie zdążyła podpisać umów z PTPNoZ i tym samym nie mogła komukolwiek przekazać żadnego z praw autorskich; nie dostarczyła dokumentacji i nie otrzymała wynagrodzenia za opublikowane drukiem jej autorskie dokumentacje dla Jaskini Małej w Mułowej, Lejbusiowej oraz Ptasiej Studni (uzupełnienia). PTPNoZ bezprawnie pozyskał dokumentację do druku z pominięciem spadkobiercy, wykradzioną z komputera autora i przekazaną przez osobę nieuprawnioną.

W świetle postanowień ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), oraz orzecznictwa, umowy stosowane przez PTPNoZ z zapisami bez określenia pól eksploatacji i praw zależnych oraz wyodrębnienia zapłaty za przeniesienie praw autorskich, były nieważne i nie powodowały też skutecznego przeniesienia żadnych praw autorskich, tym bardziej pełnych. Zatem faktycznie wszystkie prawa pozostawały przy twórcy. Według orzecznictwa taka umowa może być uznana za umowę licencji niewyłącznej, nie wymaga formy pisemnej, której termin kończy się po 5 latach.

Nowe zasady sporządzania umów z autorami obowiązywały w Polsce od 1994 i nadal obowiązują w 2008 r., weszły w życie dodatkowe regulacje m.in. dotyczące pól eksploatacji jak internet.

Tymczasem PTPNoZ już przed rokiem 2008 stworzył bazę danych na podstawie zdigitalizowanych opracowań autorskich zawartych w kolejnych już wydrukowanych tomach Jaskiń Polski w tym Jaskiń TPN oraz nowych uzupełnień. Ten pracochłonny proces musiał trwać przez dłuższy okres czasu. Już wtedy PTPNoZ naruszył prawa autorskie, bo było to kolejne pole eksploatacji związane z tworzeniem baz danych, nieuregulowane w umowach z wieloma autorami.

W 2008 r. po podpisaniu przez PTPNoZ umowy z Ministerstwem Środowiska doszło do przekazania całej utworzonej bazy danych wraz z prawami autorskimi. W kolejnym etapie Ministerstwo Środowiska udzieliło licencji PIG-PIB na korzystanie z bazy danych i zamieszczenie dokumentacji na stronach internetowych CBDG podsystemu Jaskinie Polski. W całym tym procesie przekazywania dokumentacji i praw autorskich doszło do kolejnych naruszeń prawa autorskiego, bo żadna instytucja nie zweryfikowała czy PTPNoZ posiada zdolności prawne do takich czynności, jakie posiada dokumenty i jaki jest ich zakres. A nie miał, bo umowy z autorami były sporządzone na jednorazowy wydruk i w świetle obowiązującego prawa już dawno z powodu wad formalnych utraciły moc prawną.

Po 2008 r. całą dokumentacją dysponował PIG-BIB a w rzeczywistości PTPNoZ jako podwykonawca dalej nią zarządzał i wykonywał prawa autorskie w tym zależne, których nie posiadał. Nie posiadał ich też PIG-BIP z powodów formalnych i mocy obowiązującego prawa autorskiego.

W roku 2009 bezprawnie zastąpiono oryginalną kartografię (plany i przekroje) autorstwa Anny Antkiewicz wersjami przetworzonymi (prawie wiernymi kopiami) bez zgody spadkobiercy, bez podania źródła i ze zmianą autora na M. Lorczyka. Całkowicie też zmieniono autorstwo Anny Antkiewicz, większości zdigitalizowanych (pierwotnie opublikowanych drukiem) dokumentacji opisowych (tekstowych) na M. Lorczyka. W pozostałych dokumentacjach dopisano M. Lorczyka jako współautora głównego. Redaktor naczelny śp. Jerzy Grodzicki redagował też źródłową dokumentację wydaną drukiem (wiedział, kto jest autorem) pomimo tego nic nie zweryfikował, zamiast tego uwzględnił on zmianę autorstwa w bazie i doprowadził do ponownej publikacji dokumentacji w wersji internetowej bez podania autorskich źródeł drukowanych z Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego: T 7, 1999 i T 11, 2004.

Sprawa naruszeń prawa autorskiego po zmarłej Annie Antkiewicz i spadkobiercy dotyczy opracowań wraz z kartografią dla jaskiń:

 • Ptasia Studnia
 • Nad Dachem
 • Lodowa Litworowa
 • Nad Lodową Litworową (bez kartografii)
 • Turoniowa
 • Lejbusiowa
 • Mała w Mułowej
 • Szkieletowa

W tej sytuacji odpowiedzialność jest całkowicie rozmyta, nie wiadomo kto jest uprawniony do podpisywania umów o przeniesienie praw autorskich, ich rozszerzania czy aktualizowania starych nieważnych już umów, czy też weryfikowania zmian i uzupełnień.

Uprawniony jest wniosek, że to Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest właściwym podmiotem do zaktualizowania starych nieważnych umów autorskich (podpisywanych przez PTPNoZ do 2008 r.), bo przyjęło te prawa wraz z bazą danych od PTPNoZ. Tu rodzi się pytanie, na jakiej podstawie PTPNoZ wykonuje prawa zależne w zakresie zlecania, przyjmowania i weryfikacji autorstwa np. przetworzonej kartografii, dzieł zależnych?!

Należy tu jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że problem naruszania praw autorskich przez PTPNoZ, a teraz i PIG-PIB dotyczy, jak sądzę większości autorów, których opracowania dokumentacyjne pierw były publikowane przed rokiem 2008 drukiem, a teraz bez odpowiednich nowych umów z autorami są bezprawnie publikowane na nowym polu eksploatacji, jakim jest internet i przy tym są wykonywane prawa zależne.

Taki pogląd lub podobny na sprawę naruszania praw autorskich przez PTPNoZ podziela wiele osób ze środowiska jaskiniowego. To dzięki wieloletniej pracy wielu osób zajmujących się dokumentacją jaskiń za tak zwane „Bóg zapłać”, mógł powstać Inwentarz Jaskiń Polski w formie drukowanej. Nic nie stałoby na przeszkodzie, aby Inwentarz mógł funkcjonować również w formie internetowej, ale w poszanowaniu autorów i ich praw autorskich, z którymi jednak PTPNoZ się nigdy nie liczył i nadal nie liczy.

Tu cytat z hasła „Kataster jaskiniowy” ze strony Speleoencyklopedii śp. Piotra Kulbickiego (wyszukiwanie po zaznaczeniu litery “K”).

Trzeci polski k. j. został stworzony przez Państwowy Instytut Geologiczny-Polski Instytut Badawczy w Warszawie już metodami elektronicznymi (http://geoportal.pgi.gov.pl/jaskinie_polski). W Bazie Danych na portalu PIG powstała zakładka Jaskinie Polski. Tą bazą administrował również Jerzy Grodzicki, stąd można domyślać się, że na wstępie zostało zdygitalizowane całe archiwum Zespołu Inwentaryzacyjnego PTPNoZ, a później wprowadzane uzupełnienia i poprawki. Tym razem zrezygnowano z własnych działań terenowych i przyjęto metodę autorską. Autorem inwentarza jaskini Miętusiej i Systemu Wielkiej Śnieżnej został Rafał Kardaś (2013, 2014), Systemu Ptasia Studnia-Nad Dachem został Marek Lorczyk (2013), w tajemniczych okolicznościach zastępujący Annę Antkiewicz-Hancbach z wydania papierowego, Śnieżnej Studni natomiast Dariusz Fuja, Grzegorz Albrzykowski, Filip Filar (2014), zaś Bańdziocha Kominiarskiego zespół Wojciech W. Wiśniewski, Piotr Stelmach, Stanisław Kotarba (2010).

Również to dzieło wzbudza emocje. Część środowiska zarzuca redakcji w wielu przypadkach poważne naruszenie praw autorskich (J. Szczygieł, M. Gradziński). Inne zastrzeżenia wskazują na całkowity brak pracy redakcyjnej i dopuszczanie opracowań niezgodnych z metodologicznymi założeniami i sztuką dokumentacyjną (P. Kulbicki). Wreszcie poważne wątpliwości budzi fakt pracy autorów opracowań bez wynagrodzenia, mimo obowiązującego już systemu grantowego (A. Górny, A. Kasza) i przyznanych środków na realizację projektu. System ten stawia płatności na pierwszym miejscu, gdyż Konstytucja zabrania pracy nieodpłatnej, rozumianej przez ustawodawcę jako praca niewolnicza”.

Problem naruszania praw autorskich po zmarłej Annie Antkiewicz jest szczególny, bo nie dość, że doszło do wszystkich możliwych naruszeń (m.in. wykonywanie praw autorskich bez ważnej umowy, przekazywanie praw autorskich podmiotom trzecim, wykonywanie praw zależnych, publikacja i wykorzystanie na nowych polach eksploatacji), to dodatkowo doszło do równoczesnego wyzucia twórcy z autorstwa jego wielu opracowań i kartografii i tym samym pozbawienia zmarłego autora niezbywalnego prawa, oznaczania jego dzieł jego nazwiskiem. Przez to dzieła bezspornie autorstwa Anny Antkiewicz, które były publikowane na stronach PIG-PIB były zwykłymi plagiatami.

Na skutek podjętych działań w celu przywrócenia autorstwa do dzieł Anny Antkiewicz, PIG-PIB, zamiast to zrobić, czasowo wyłączył z wyświetlania dokumentację. Na 7 stronach dokumentacji jaskiń opublikowano komunikat nie do końca prawdziwy a wręcz ukrywający winnych i prawdziwą przyczynę w szczególności naruszenia osobistych praw autorskich po śp. Annie Antkiewicz.

Od dnia 30 lipca 2021 roku do odwołania, z przyczyn niezależnych od Instytutu i TPN, dane opisowe i opracowania graficzne (tu zmiennie podana nazwa jaskini) będą niedostępne. Przepraszamy za zaistniałą sytuację wszystkich użytkowników serwisu Jaskinie Polski”.

Tu przykład dla Jaskini Ptasia studnia

PIG-PIB udostępnił bezprawnie na swoich stronach w podsystemie Jaskinie Polski opracowania dokumentacyjne jaskiń w tym pliki graficzne kartografii niby jako dzieła zależne ze zmienionym autorstwem (nieposiadające indywidualnego twórczego charakteru i bez podania źródła) na licencji Creative Commons z warunkami:

wszystkie materiały opublikowane w naszym serwisie można wykorzystywać do tworzenia własnych opracowań oraz do dalszego rozpowszechniania za pomocą mediów klasycznych i elektronicznych. Wymagamy jednak, aby każdorazowo, wyraźnie podawać źródło informacji Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy – oraz nazwisko autora tekstu, zdjęcia lub rysunku”.

Korzystanie z serwisu na stronie: Geoportal.pgi.gov.pl [strona zlikwidowana obecnie to strona logowania użytkowników]

Tu dostęp do ostatniej kopii archiwalnej z dnia 22 marca 2003 r. zapisana na stronie Web.archive.org

Aktualne informacje w temacie, mocno zmodyfikowane znajdują się na nowych stronach CBDG w tym:

 • Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego: Więcej…

Skutkiem bezprawnego udostępnienia przez PIG-PIB przetworzonej dokumentacji kartograficznej autorstwa Anny Antkiewicz w formie plików graficznych (jako dzieł zależnych) była ich wtórna publikacja na 22 stronach Wikipedii.

Na złożony wniosek autor haseł Wikipedii usunął cała publikowaną kartografię: Więcej na stronie Wikipedii… | Oraz Więcej…

Opis licencji Creative Commons w Wikimedia:

Właściciel praw autorskich do tego pliku, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy , zezwala każdemu na wykorzystanie go w dowolnym celu, pod warunkiem prawidłowego wskazania właściciela praw autorskich. Redystrybucja, prace pochodne, wykorzystanie komercyjne i wszelkie inne zastosowania są dozwolone.

Przypisanie: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Marek Lorczyk”.

Na złożony wniosek administrator Commons Wikimedia usunął całą publikowaną kartografię: Więcej na stronie Commons Wikipedia…

PIG-PIB oraz PTPNoZ zostali wezwani, do podjęcia działań w celu usunięcia spornych plików z serwisu Wikipedia jednak nic w tej sprawie nie zrobiono, pomimo że w zgodzie z Ustawą o prawie autorskim, naruszający jest zobowiązany do usunięcia naruszeń i skutków naruszeń i przeproszenia, którego tez brak. Wyjaśnianie sprawy trwa już ponad 2 lata (od 04.2021) a PTPNoZ i PIG-PIB zasłaniając się niewiedzą, ciągle oczekują otrzymania od spadkobiercy pisemnego potwierdzenia nabycia pełni praw autorskich. Na jakiej podstawie?!

W związku z powyższym należy stwierdzić, że PIB-PIB i podwykonawca PTPNoZ nie podejmując żadnych czynności w ten sposób, nadal naruszał prawa autorskie po zmarłej Annie Antkiewicz. Obecnie naruszenia na stronach Wikipedii już nie występują, za sprawą naszych działań kartografia została usunięta.

Źródła – dostęp internetowy:
Nota informacyjna do nowych zasad dostępu i wykorzystania dokumentacji jaskiniowych

Od sierpnia 2023 dokumentacje jaskiniowe są publikowane na stronach CBDG podsystem Jaskinie Polski jako “Informacje publiczne” (wcześniej były to utwory), to wynika z treści nowych zasad dostępu do danych oraz powołania się Instytutu na nową ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Podstawą wykorzystania tego rozwiązania stała się publikacja linków do stron CBDG podsystem Jaskinie Polski w portalu otwartych danych sektora publicznego. Wydaje się jednak, że Instytut pominął potrzebę uzyskania odpowiednich zgód autorów dokumentacji jaskiń na przekształcenie i publikowanie ich jako “Informacji publicznych”.
Tu link do portalu otwartych danych ze zbiorem CBDG – podsystem Jaskinie Polski… oraz link kierujący do aplikacji internetowej z udostępnionymi dokumentacjami jaskiń z opisem i warunkami wykorzystania. Więcej Jaskinie Polski…

Opracował Krzysztof Hancbach– pełnomocnik spadkobiercy Anny Hancbach

O stronie…

Szczegółowe opisy naruszeń praw autorskich

 • Antkiewicz Anna. Ptasia Studnia – Jaskinia Lodowa Litworowa – Jaskinia nad Dachem. W: Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 7. Warszawa: PTPNoZ. 1999. s. 46-88, wkładka tamże kartografia 1997.
 • Antkiewicz Anna. Ptasia Studnia. W: Uzupełnienia. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 11. Warszawa: PTPNoZ. 2004. s. 160-163, wkładka tamże kartografia 2003.

Powyższe opracowania dokumentacyjne zostały powtórnie opublikowane z naruszeniem prawa autorskiego po zmarłej A. Antkiewicz i spadkobiercy na stronach internetowych PIG-PIB podsystem Jaskinie Polski. Nie podpisano umowy ze spadkobiercą autora o nowe pola eksploatacji jak internet i prawa zależne. W wersji internetowej nie zachowano integralności z wersją drukowaną. M. Lorczyk podpisał się, jako autor całego opracowania przywłaszczając sobie autorstwo po A. Antkiewicz, opracowań z Jaskinie TPN T 7 1999 i dołączonego uzupełnienia z Jaskinie TPN T 11 Uzupełnienia 2004. W historii dokumentacji usunięto informację o autorze kartografii A. Antkiewicz i dodano, że plan w grafice wektorowej zestawił M. Lorczyk. Oryginalna kartografia A. Antkiewicz została przetworzona w dzieło zależne z jednoczesną zmianą autora na „Opracował: Lorczyk 2009” z opisem na podstawie Antkiewicz Anna 1997 oraz Antkiewicz Anna 2003. W literaturze nie podano źródeł drukowanych: podstawowego, czyli opracowania A. Antkiewicz opublikowanego w Jaskinie TPN T 7 1999 oraz z Jaskinie TPN T 11 Uzupełnienia 2004 tylko dodano odniesienie do T 7 i T 11.

Przeprowadzona analiza ujawniła 95% zgodność tekstów z oryginalnymi A. Antkiewicz. Znalezione różnice to błędy powstałe podczas wprowadzania tekstów, przesunięcia składniowe, sztuczne dodane pojedyncze słowa nie zmieniają zawartości merytorycznej. Grafika wektorowa dla planu i przekroju powstała poprzez skopiowanie i przeniesienie 3 grafik (z czego 2 dla planu i przekroju były już zwektoryzowane), na jeden arkusz z innym rozmieszczeniem odsuniętych nakładających się ciągów. Ujawnione drobne różnice w szczegółach są wynikiem mało dokładnego odwzorowania szaty za pomocą znaków umownych i użytych fontów komputerowych. W ten sposób przetworzona grafika (przez kopiowanie) nieposiadająca indywidualnego twórczego charakteru i bez podania źródła, nie może być uznana za utwór zależny. Dodatkowo oryginalny plan i przekrój M. Lorczyk poważnie uszkodził, pozbawiając wielu elementów identyfikujących punkty przypasowania odsuniętych ciągów.

Dowody

Zrzuty ekranu (PrintScreen) kopii strony należącej do PIG-PIB (http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/1473) wykonanej dn. 22.03.2021 (dostęp do dnia 29.07.2021).

Zrzuty ekranu zostały zamieszczone uzasadnionymi celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie i analiza krytyczna do zmiany autorstwa zdigitalizowanej drukowanej dokumentacji opisowej i kartografii.

System, Ptasia Studnia - Nad Dachem - Lodowa Litworowa. Dokumentacja opisowa.
System, Ptasia Studnia – Nad Dachem – Lodowa Litworowa. Dokumentacja opisowa.

System, Ptasia Studnia - Nad Dachem - Lodowa Litworowa. Dokumentacja kartograficzna.
System, Ptasia Studnia – Nad Dachem – Lodowa Litworowa. Dokumentacja kartograficzna.

Opracował Krzysztof Hancbach

 • Antkiewicz Anna. Jaskinia Nad Lodową Litworową. W: Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 7. Warszawa: PTPNoZ. 1999. s. 88-89, tamże kartografia Izabela Luty 1998.

Opracowanie dokumentacyjne zostało powtórnie opublikowane z naruszeniem prawa autorskiego po zmarłej A. Antkiewicz i spadkobiercy na stronach internetowych PIG-PIB podsystem Jaskinie Polski. M. Lorczyk podpisał się jako główny autor na pierwszym miejscu, choć w wersji drukowanej nie był współautorem. W historii dokumentacji i literaturze nie podano źródła podstawowego, czyli opracowania A. Antkiewicz z uzupełnieniami I. Luty (plan) opublikowanego w Jaskinie TPN T 7 1999.

Część tekstowa na stronie to prawie 100% kopia oryginalnego opracowania A. Antkiewicz.

Dowód

Zrzuty ekranu (PrintScreen) kopii strony należącej do PIG-PIB (http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/1539) wykonanej dn. 22.03.2021 (dostęp do dnia 29.07.2021).

Zrzuty ekranu zostały zamieszczone uzasadnionymi celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie i analiza krytyczna do zmiany autorstwa zdigitalizowanej drukowanej dokumentacji opisowej i kartografii.

Jaskinia Nad Lodową Litworową. Dokumentacja opisowa.
Jaskinia Nad Lodową Litworową. Dokumentacja opisowa.

Opracował Krzysztof Hancbach

 • Antkiewicz Anna. Jaskinia Mała w Mułowej. W: Uzupełnienia. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 11. Warszawa: PTPNoZ, 2004. s. 142-159, wkładka tamże kartografia A. Antkiewicz 2003-4. [ciągów do Syfonu Krasnala -372 m i Sali 481]

Autorskie opracowanie dokumentacyjne wraz z kartografią zostało pośmiertnie opublikowane przez PTPNoZ z naruszeniem praw autorskich po zmarłej Annie Antkiewicz i spadkobiercy, z którym z nie podpisano żadnej umowy. Jeżeli nawet taka była podpisana z A. Antkiewicz przed jej śmiercią, wymagalne było podpisanie nowej ze spadkobiercą. Do publikacji drukiem M. Lorczyk wykorzystał wykradzione z prywatnego komputera autora pliki tekstowe i graficzne kartografii. Ponadto przy publikacji nie zachowano integralności treści z oryginalnymi materiałami i bez zgody spadkobiercy rozszerzono autorstwo o autora uzupełnień tekstowych i kartografii na M. Lorczyka. Opracowanie zostało powtórnie opublikowane z kolejnymi naruszeniami prawa autorskiego na stronach internetowych PIG-PIB podsystem Jaskinie Polski. W wersji internetowej nie zachowano integralności z wersją drukowaną. Pod opracowaniem A. Antkiewicz podpisał się M. Lorczyk jako główny autor – na pierwszym miejscu a poprzednio był tylko autorem uzupełnień bez oznaczenia jego części tekstowej i kartografii. W historii dokumentacji i literaturze nie podano źródła podstawowego, czyli opracowania A. Antkiewicz opublikowanego w Jaskinie TPN T 11 Uzupełnienia 2004, nawet nie dodano odniesieni do T 11.

W zachowanych oryginalnych plikach tekstowych dokumentacji Jaskini Małej w Mułowej są wyraźne zapisy: „Opracowała: Anna Antkiewicz” oraz „Plan opracowała: Anna Antkiewicz” i to jest podstawą do określenia rzeczywistego autorstwa części opisowej i kartografii oraz właściwego jej oznaczenia w części, którą bezsprzecznie samodzielnie stworzyła. A. Antkiewicz podczas ostatniego biwaku pomiarowo-eksploracyjnego w okresie 02-05.01.2004. Dokonała pomiarów z notatkami topograficznymi, po czym zaraz stworzyła dokumentację kartograficzną całego obejścia Syfonu Sądeczoków do Sali 481. Na podstawie przekroju już w dniu 07.01.204 (data ostatniej modyfikacji oryg. Pliku CDR), został uzupełniony (już wcześniej stworzony do Syfonu Krasnala – 372) pokolorowany poglądowy szkic przekroju jaskini (do Sali 481). Ten poglądowy szkic został opublikowany przez A. Antkiewicz w kwartalniku Tatry 2004, 1(7), s. 61. Bezsprzeczne jest to, że przekrój obejścia Syfonu Sadeczoków do Sali 481 stworzyła A. Antkiewicz, bo M. Lorczyk nie miał wiedzy na ten temat, nie uczestniczył w eksploracji i pracach pomiarach w okresie 26.09.2003 – 3-5.09.2004. Jeżeli nawet A. Antkiewicz nie zakończyła prac nad opracowaniem planu tej części to wobec faktu jej śmierci i nie możliwości jej dokończenia autorstwo jej się należało, jednak M. Lorczyk wykorzystał okazję i podpisał się jako autor nawet pod przekrojem w kwartalniku Jaskinie 2004, 2(35), s. 22.

Dowody

Zrzuty ekranu (PrintScreen) kopii strony należącej do PIG-PIB (http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/1495) wykonanej dn. 22.03.2021 (dostęp do dnia 29.07.2021).

Zrzuty ekranu zostały zamieszczone uzasadnionymi celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie i analiza krytyczna do zmiany autorstwa zdigitalizowanej drukowanej dokumentacji opisowej i kartografii.

Jaskinia Mała w Mułowej. Dokumentacja opisowa.
Jaskinia Mała w Mułowej. Dokumentacja opisowa.

Jaskinia Mała w Mułowej. Dokumentacja kartograficzna.
Jaskinia Mała w Mułowej. Dokumentacja kartograficzna.

Inne publikacje
 • Antkiewicz Anna. Małej ciąg dalszy. Jaskinie 2003, (33), s. 19-22, tamże foto., kartografia A. Antkiewicz 2003. [JP: 2003e]

Załączona kartografia, przekrój ciągów do Syfonu Krasnala i Sądeczoków został błędnie opisany „Opracowanie: A. Antkiewicz, M. Lorczyk, grudzień 2003 r.”, powinno być „Opracowanie: A. Antkiewicz, grudzień 2003 r.”. Anna Antkiewicz w swoich opracowaniach dokumentacyjnych, kartografii i artykułach nie dzieliła się autorstwem z innymi osobami.

 • Antkiewicz Anna. Mała wielka dziura. Tatry 2004, 1(7), s. 52-61, tamże foto., szkic poglądowy. [JP: 2004]

Szkic został błędnie opisany: nie podano autora przekroju bazowego A. Antkiewicz 2004. Autor szkicu M. Lorczyk nie miał wiedzy, aby go samodzielnie stworzyć, bo nie uczestniczył w eksploracji i pracach pomiarach w okresie 26.09.2003 – 3-5.09.2004.

Dowody

 1. Skan z artykułu A. Antkiewicz zamieszczonego w kwartalniku Tatrzańskiego Parku Narodowego Tatry 1(7) 2004,
 2. Wyeksportowany plik JPG (szkicu Małej w Mułowej) z pliku CDR, pochodzącego z osobistego komputera A. Antkiewicz.
Skan z Tatry 7, 2004, szkic Małej w Mułowej
Skan z Tatry 7, 2004, szkic Małej w Mułowej
Szkic Małej w Mułowej do Sali 481 wykonany na bazie przekroju A. Antkiewicz
Szkic Małej w Mułowej do Sali 481 wykonany na bazie przekroju A. Antkiewicz

Grafiki zostały zamieszczone uzasadnionymi celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie i analiza krytyczna oraz określenia autorstwa dokumentacji kartograficznej Anny Antkiewicz, dotyczącej ciągu obejścia Syfonu Sądeczoków do Sali -481.

 • Skoczeń Wojciech, Czesław Zabrzeński. Mała i co dalej… Jaskinie 2004, 2(35), s. 22-23, tamże fot i kartografia styczeń 2004, Anna Antkiewicz. [JP: 2004]

M. Lorczyk przypisał sobie autorstwo opracowania kartografii, choć nie miał wiedzy na ten temat, bo nie uczestniczył w eksploracji i pracach pomiarach w okresie 26.09.2003 – 3-5.09.2004. W artykule zamieszczono 2 fotografie i podpisano je „Archiwum SKTJ” w rzeczywistości są to zdjęcia autorstwa A. Antkiewicz, które wykonała podczas biwaku jaskiniowego 02-05.01.2004 i powielone z negatywu wyjętego z jej prywatnego aparatu już po jej śmierci przez M. Lorczyka. Autorstwo zdjęć zostało częściowo sprostowane w Jaskiniach 2004, 3(36), s. 8, Red. odmówiła publikacji całej treści sprostowania, bagatelizując sprawę i wzięła na siebie winę za niby pomyłkę tylko w opisie autora zdjęć. SKTJ nie zwrócił spadkobiercy negatywu (36 klatek) ani nie udostępnił zdjęć autorstwa A. Antkiewicz.

Dowody

Zrzut ekranu (PrintScreen) wykonany z internetowej wersji kwartalnika KTJ PZA Jaskinie 35, 2004, s.22. Strona (https://nowe.pza.org.pl/jaskinie/kwartalnik/jaskinie__35_2004.pdf) (dostęp aktualny).

Zrzut ekranu został zamieszczony uzasadnionymi celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie i analiza krytyczna do zmiany autorstwa publikowanej dokumentacji kartograficznej Anny Antkiewicz.

Screen z internetowej wersji Jaskinie 35, 2004. Przekrój ciągu obejścia Syfonu Sądeczoków do Sali -481 autorstwa A. Antkiewicz
Screen z internetowej wersji Jaskinie 35, 2004. Przekrój ciągu obejścia Syfonu Sądeczoków do Sali -481 autorstwa A. Antkiewicz

Opracował Krzysztof Hancbach

 • Antkiewicz Anna. Jaskinia Lejbusiowa. W: Uzupełnienia. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 11. Warszawa: PTPNoZ, 2004. s. 140-142, wkładka tamże kartografia 2003.

Opracowanie dokumentacyjne zostało powtórnie opublikowane z naruszeniem prawa autorskiego po zmarłej A. Antkiewicz i spadkobiercy na stronach internetowych PIG-PIB podsystem Jaskinie Polski. M. Lorczyk podpisał się jako autor, przywłaszczając sobie autorstwo po A. Antkiewicz. W historii dokumentacji i literaturze nie podano autora źródła podstawowego, czyli opracowania A. Antkiewicz opublikowanego w Jaskinie TPN T 11 Uzupełnienia 2004 tylko dodano odniesienie do T 11, usunięto informację o autorze kartografii A. Antkiewicz. Oryginalna kartografia A. Antkiewicz została przetworzona w niby dzieło zależne przez zmianę autora na „Opracował: Lorczyk 2009” z opisem na podstawie Antkiewicz Anna 2003. Jest to ten sam skopiowany plan i przekrój. Przetworzone grafiki nie posiadają indywidualnego twórczego charakteru, nie podano ich źródła, wobec czego nie można ich uznać za utwory zależne.

Przeprowadzona analiza ujawniła 95% zgodność tekstów z oryginalnymi A. Antkiewicz. Znalezione różnice to błędy powstałe podczas wprowadzania tekstów, przesunięcia składniowe, sztuczne dodane pojedyncze słowa nie zmieniają zawartości merytorycznej. Oryginalny plan i przekrój już był stworzony w grafice wektorowej. Ujawnione drobne różnice w szczegółach są wynikiem mało dokładnego odwzorowania szaty za pomocą znaków umownych.

Dowody

Zrzuty ekranu (PrintScreen) kopii strony należącej do PIG-PIB (http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/1511) wykonanej dn. 22.03.2021 (dostęp do dnia 29.07.2021).

Zrzuty ekranu zostały zamieszczone uzasadnionymi celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie i analiza krytyczna do zmiany autorstwa zdigitalizowanej drukowanej dokumentacji opisowej i kartografii.

Jaskinia Lejbusiowa. Dokumentacja opisowa.
Jaskinia Lejbusiowa. Dokumentacja opisowa.
Jaskinia Lejbusiowa. Dokumentacja kartograficzna.
Jaskinia Lejbusiowa. Dokumentacja kartograficzna.

Opracował Krzysztof Hancbach

 • Antkiewicz Anna. Jaskinia Turoniowa. W: Jaskinie wschodniego zbocza Doliny Miętusiej. Red. Grodzicki Jerzy. Seria „Jaskinie Tatrzańskiego Parku Narodowego”. T 7. Warszawa: PTPNoZ. 1999. s. 92-93, tamże kartografia 1998.

Opracowanie dokumentacyjne zostało powtórnie opublikowane z naruszeniem prawa autorskiego po zmarłej A. Antkiewicz i spadkobiercy na stronach internetowych PIG-PIB podsystem Jaskinie Polski. M. Lorczyk dopisał się jako współautor, choć w wersji drukowanej nie był współautorem. W literaturze nie podano źródła podstawowego, czyli opracowania A. Antkiewicz opublikowanego w Jaskinie TPN T 7 1999 tylko dodano odniesienie do T 7. Oryginalna kartografia A. Antkiewicz została przetworzona w dzieło niby zależne przez zmianę autora na „Opracował: Lorczyk 2009” z opisem na podstawie Antkiewicz Anna 1998. Jest to ten sam skopiowany plan z przekrojem. Przetworzona grafika nie posiada indywidualnego twórczego charakteru, nie podano jej źródła, wobec czego nie można jej uznać za utwór zależny.

Część tekstowa i kartografia na stronie to prawie 100% kopia oryginalnego opracowania z kartografią A. Antkiewicz.

Dowody

Zrzuty ekranu (PrintScreen) kopii strony należącej do PIG-PIB (http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/1522) wykonanej dn. 22.03.2021 (dostęp do dnia 29.07.2021).

Zrzuty ekranu zostały zamieszczone uzasadnionymi celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie i analiza krytyczna do zmiany autorstwa zdigitalizowanej drukowanej dokumentacji opisowej i kartografii.

Jaskinia Turoniowa. Dokumentacja opisowa.
Jaskinia Turoniowa. Dokumentacja opisowa.
Jaskinia Turoniowa. Dokumentacja kartograficzna.
Jaskinia Turoniowa. Dokumentacja kartograficzna.

Opracował Krzysztof Hancbach

 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Nowa jaskinia w Karpatach Fliszowych. Meander 1987, 12, s. 71-75, tamże kartografia. | PDF KKS dokumentacji z Meandra nr 12…
 • Antkiewicz-Hancbach Anna. Jaskinia Szkieletowa (kartografia – plan z przekrojem). W: Jaskinie Beskidu Sądeckiego, Pogórza Rożnowskiego, […]. Red. Pulina Marian. Seria „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych”. T 2. Warszawa: PTPNoZ. 1997, wkładka tamże kartografia A. Antkiewicz-Hancbach 1987.
 • Mleczek Tomasz. Jaskinia Szkieletowa. W: Jaskinie Beskidu Sądeckiego, Pogórza Rożnowskiego, […]. Red. Pulina Marian. Seria „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych”. T 2. Warszawa: PTPNoZ. 1997

Do opracowania opisowego Jaskini Szkieletowej (w Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych. T 2, 1997) autor Tomasz Mleczek wykorzystał pełne opracowanie dokumentacyjne z kartografią autorstwa Anny Antkiewicz-Hancbach, nie podając źródła (biuletyn KKS, Meander 1987, 12, s. 71-75). W tym opracowaniu T. Mleczek wykorzystał całe bardzo znaczące ciągi tekstu zmarłej Anny Antkiewicz, trochę je poprzestawiał, zmodyfikował i podpisał się, że je opracował. W wersji internetowej na stronach PIG-PIB podsystem Jaskinie Polski, autor usunął kluczową informację „Na podstawie materiałów A. Antkiewicz-Hancbach opracował Tomasz Mleczek”. W literaturze podał błędną informację: Antkiewicz-Hancbach A. 1987 (informacja o odkryciu). W historii dokumentacji i w kartografii dodał „uzupełnił T. Mleczek”. Zamieszczona kartografia jednak nie zawiera uzupełnień T. Mleczka, jest to wierna kopia pierwotnej kartografii A. Antkiewicz-Hancbach. Już wersja drukowana opracowania dokumentacyjnego Jaskini Szkieletowej T. Mleczka była zwykłym plagiatem opracowania A. Antkiewicz-Hancbach, tym bardziej internetowa.

Do porównania oryginalna dokumentacja Anny Antkiewicz-Hancbach Tutaj… | PDF KKS dokumentacji z Meandra nr 12…

Dowody

Zrzuty ekranu (PrintScreen) wykonane ze strony należącej do PIG-PIB (dostęp do października 2023). Ostatnia kopia archiwalna z dnia 10 lipca 2023 r. znajduje się na stronie Web.archive.org.

Obecna wersja dokumentacji z poprawionym autorstwem na Anna Antkiewicz-Hancbach jest dostępna pod adresem http://jaskiniepolski.pgi.gov.pl/Details/Information/3048

Zrzuty ekranu zostały zamieszczone uzasadnionymi celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie i analiza krytyczna do zmiany autorstwa zdigitalizowanej drukowanej dokumentacji opisowej i kartografii.

Jaskinia Szkieletowa. Dokumentacja opisowa.
Jaskinia Szkieletowa. Dokumentacja opisowa.

Zdigitalizowany plagiat dokumentacji opisowej ze zmianą autora

Jaskinia Szkieletowa. Dokumentacja kartograficzna.
Jaskinia Szkieletowa. Dokumentacja kartograficzna.

Brak w kartografii wykazanych uzupełnień w części opisowej plagiatu

Opracował Krzysztof Hancbach